Posts

〈26〉3-10 “ko” , “so” , “a” and “do”

〈25〉3-9 “ageru”, “morau” and “kureru” 【2】

〈24〉3-8 “ageru”, “morau” and “kureru” 【1】